Kompleksowy projekt wielobranżowy jest opracowaniem zawierającym wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, dokumentację rysunkową i opisową, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie realizację inwestycji.

W ramach kompleksowego projektu wielobranżowego oferujemy:

a) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b) wykonanie badań geotechnicznych
c) uzyskanie mapy do celów projektowych
d) wykonanie projektu koncepcyjnego
e) uzyskanie warunków dostaw mediów (sanitarnych, CO, elektrycznych, wodno kanalizacyjnych)
f) projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzgodnieniami zawierający:
 • projekt architektoniczny,
 • projekt konstrukcji,
 • projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • projekt komunikacji drogowej
 • projekt urządzenia zieleni
 • projekt zagospodarowania terenu
 • uzgodnienie ZUD
 • opracowanie operatu wodno-prawnego(jeśli jest wymagany)
 • raport oddziaływania na środowisko(jeśli jest wymagany)
 • świadectwo energetyczne
 • opinie i ekspertyzy p. poż, sanepid i BHP,
 • oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia dotyczące wynikające ze specyfiki danej inwestycji.
 • opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót i specyfikacji technicznych
g) uzyskanie pozwolenia na budowę
f) projekt wnętrz, na życzenie klienta

Zawsze dbamy o najwyższą jakość zaprojektowanych przez nas budynków stąd też współpracujemy z Inwestorami i Wykonawcą w czasie realizacji obiektu.

W czasie nadzoru zajmujemy się kontrolą zgodności inwestycji z projektem, bierzemy udział w naradach technicznych. Uzgadniamy możliwość wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie (zgłoszonych przez Klienta lub Wykonawcę) i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji inwestycji.

(Copyright 2014) Europrojekt-Architekci | Menu font: www.fontfabric.com Web Developer: wizua